Cossos sense patró – 29 d’octubre – Centre cultural la Nau – Oberta a socis i simpatitzants

 

El próxim diumenge 29 d’octubre, a les 13:30 h i en la plaça del Patriarca de València, tindrem la fortuna de visitar l’exposició Cossos sense patró del fotògraf Sebastián Freire… sense roba!!!

El projecte es presentat pel fotògraf amb el següent text:

Molt abans de l’aparició del llenguatge està el gest, tal com va proposar l’antropòleg Marcel Jousse. La veu humana, a crits primer i gradualment articulada en els òrgans bucals, representa l’especialització més sublim de la mímica, i la que és convocada als més alts destins. Però abans d’arribar a l’estil oral, cal començar per la psicologia del gest.

Així, el cos no és una cosa ni una dada, i tampoc una mera construcció social. És tot això i, per això mateix, és un esdeveniment. Que hi haja alguna cosa que es reconeix en la carn viva com a cos (i, després, com a propi cos) és un esdeveniment polític. Perquè si el cos és el primer lloc de l’expressió és també l’espai de les inscripcions més primàries (gènere, raça, classe).

Després venen els sistemes normatius que estereotipen les formes de la carn i converteixen el cos en un espai d’inscripcions obsessives (bones formes, maneres, moviments professionals). Però els estils de la carn continuen sent, sovint en conflicte amb els imaginaris que l’han capturada.

Tradicionalment, els estils de la carn es van entendre com a formes estètiques aplicades a una determinada idea, una estilització (estil Rubens, estil Caravaggio, estil Picasso, estil Modigliani, estil Goya, estil Velázquez, estil Nicola Costantino, estil Vogue, estil Dove, estil gòtic, estil pop).

Però prompte la carn es va rebel·lar fins i tot contra eixes normes *esteticosociales d’adaptabilitat i va exigir una visibilització de les seues tensions expressives. Els estils de la carn han esclatat en mil iridescencies que revelen l’expressió dels cossos, amb total indiferència respecte a les convencions socials de representació, en un més enllà de les determinacions de gèneres, de classes i de races.

Les persones retratades aspiren a la felicitat i confien que l’aconseguiran només si troben una mirada que retorne a la carn el seu estat de bellesa i de veritat. La trobada entre el fotògraf i els qui van voler fotografiar-se es torna així un esdeveniment, un gest l’abast polític del qual radica a mostrar les infinites investigacions sobre el si mateix que hui són no sols possibles sinó necessàries.

L’objectiu de la mostra és postular el cos i la carn com l’espai d’operacions d’inscripció i de marcatge l’espai Orgull i Prejudici. «Què és un cos marcat? I de quina índole són les marques que un cos porta com una nafta o com una torxa, segons es preferisca?» són les preguntes que la mostra es planteja centralment.

En segon terme, si el cos és un arxiu d’estes marques (expressives o socialment significatives), els estils de la carn es revelaran com el resultat d’un combat entre l’expressivitat i la normalització.

Les marques o estils de la carn poden ser l’edat, el gènere, la raça, la malaltia, la mutilació, però també els gestos, llocs i maneres que els cossos usen per a parar-se enfront del món o, fins i tot, la renúncia a les marques més imposades (el gènere, la raça, la classe). L’estil de la carn és la carn assumida com a cos propi i la fotografia és una estilística d’una carn en transició cap a llocs encara impensats o no pensats del tot.

La mostra presentarà una sèrie de quaranta fotografies reproduïdes a gran format de Sebastián Freire. Quasi totes s’han fet en estudi. Algunes d’estes fotografies han participat en altres mostres prèvies i altres poques han sigut publicades en la premsa argentina. Però la majoria són inèdites i s’han fet seguint una línia de pensament que ocupa el fotògraf des de fa anys.

No constitueixen ni una galeria ni un repertori. Cada foto exigeix pensar tot allò des d’on la carn adopta un estil. Cada cos és un univers de contradiccions i cada foto mostra un xicotet camp de batalla.

 

 

El próximo domingo 29 de octubre, a las 13:30 h y en la plaza del Patriarca de València, tendremos la fortuna de visitar la exposición Cossos sense patró del fotógrafo Sebastián Freire… sin ropa!!!

El proyecto es presentado por el fotógrafo con el siguiente texto:

Mucho antes de la aparición del lenguaje está el gesto, tal y como propuso el antropólogo Marcel Jousse. La voz humana, a gritos primero y gradualmente articulada en los órganos bucales, representa la especialización más sublime de la mímica, y la que es convocada a los más altos destinos. Pero antes de llegar al estilo oral, hay que empezar por la psicología del gesto.

Así, el cuerpo no es una cosa ni un dato, y tampoco una mera construcción social. Es todo esto y, por eso mismo, es un acontecimiento. Que haya algo que se reconoce en la carne viva como cuerpo (y, después, como propio cuerpo) es un acontecimiento político. Porque si el cuerpo es el primer lugar de la expresión es también el espacio de las inscripciones más primarias (género, raza, clase).

Después vienen los sistemas normativos que estereotipan las formas de la carne y convierten el cuerpo en un espacio de inscripciones obsesivas (buenas formas, maneras, movimientos profesionales). Pero los estilos de la carne siguen siendo, a menudo en conflicto con los imaginarios que la han capturado.

Tradicionalmente, los estilos de la carne se entendieron como formas estéticas aplicadas a una determinada idea, una estilización (estilo Rubens, estilo Caravaggio, estilo Picasso, estilo Modigliani, estilo Goya, estilo Velázquez, estilo Nicola Costantino, estilo Vogue, estilo Dove, estilo gótico, estilo pop).

Pero pronto la carne se rebeló incluso contra esas normas esteticosociales de adaptabilidad y exigió una visibilización de sus tensiones expresivas. Los estilos de la carne han estallado en mil iridescencias que revelan la expresión de los cuerpos, con total indiferencia respecto a las convenciones sociales de representación, en uno más allá de las determinaciones de géneros, de clases y de razas.

Las personas retratadas aspiran a la felicidad y confían en que la conseguirán sólo si encuentran una mirada que devuelva a la carne su estado de belleza y de verdad. El encuentro entre el fotógrafo y quienes quisieron fotografiarse se vuelve así un acontecimiento, un gesto cuyo alcance político radica en mostrar las infinitas investigaciones sobre el seno mismo que hoy son no solo posibles sino necesarias.

El objetivo de la muestra es postular el cuerpo y la carne como el espacio de operaciones de inscripción y de marcaje el espacio Orgullo y Prejuicio. «¿Qué es un cuerpo marcado? ¿Y de qué índole son las marcas que un cuerpo lleva como una nafta o como una antorcha, según se prefiera?» son las preguntas que la muestra se plantea centralmente.

En segundo término, si el cuerpo es un archivo de estas marcas (expresivas o socialmente significativas), los estilos de la carne se revelarán como el resultado de un combate entre la expresividad y la normalización.

Las marcas o estilos de la carne pueden ser la edad, el género, la raza, la enfermedad, la mutilación, pero también los gestos, puestos y maneras que los cuerpos usan para pararse frente al mundo o, incluso, la renuncia a las marcas más impuestas (el género, la raza, la clase). El estilo de la carne es la carne asumida como cuerpo propio y la fotografía es una estilística de una carne en transición hacia lugares aún impensados o no pensados del todo.

La muestra presentará una serie de cuarenta fotografías reproducidas a gran formato de Sebastián Freire. Casi todas se han hecho en estudio. Algunas de estas fotografías han participado en otras muestras previas y otras pocas han sido publicadas en la prensa argentina. Pero la mayoría son inéditas y se han hecho siguiendo una línea de pensamiento que ocupa el fotógrafo desde hace años.

No constituyen ni una galería ni un repertorio. Cada foto exige pensar todo aquello desde donde la carne adopta un estilo. Cada cuerpo es un universo de contradicciones y cada foto muestra un pequeño campo de batalla.